/Logo.png

Salgsbetingelser for DTE Nielsen & Løjmar

1.0
 
NSAB
1.1
 
Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige
Bestemmelser (NSAB 2000) med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af nærværende salgsbetingelser. NSAB udleveres på forlangende.
1.2
 
NSAB begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg, maksimalt SDR 50.000 pr. ordre. Ved oplagring er vort samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27).

2.0
 
Forsikring
Ordregiveren skal i eget navn og for egen regning tegne forsikring for brand, vand og indbrudstyveri. (NSAB § 27. C) er dermed fraveget ved aftale mellem parterne.

3.0
 
Oplagringsmåder
Hvis ordregiver ikke har givet særlige instruktioner vedrørende oplagring af godset, har DTE Nielsen & Løjmar frit valg mellem oplagring af godset i bygning, aflåst telt eller udendørs.

4.0
 
Af- og pålæsning
Af- og pålæsning af godset sker for ladningsejerens regning og risiko.

5.0
 
Forsinkelse
Hvis godset forsinkes på grund af forhold, der kan tilregnes Nielsen & Løjmar, herunder fejlpakninger ydes der kun erstatning for sådanne direkte og rimelige omkostninger, som Nielsen & Løjmar på tidspunktet for aftalens indgåelse kunne forudse som en sandsynlig følge af forsinkelsen, dog højest et beløb svarende til det aftalte vederlag for oplagring og pakning af den pågældende forsendelse.

6.0
 
Farligt gods
6.1
 
Farligt gods modtages ikke til oplagring/pakning uden særlig aftale. Ordregiveren skal informere om alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan håndteres i henhold til gældende myndighedskrav.
6.2
 
Ordregiver hæfter for alle omkostninger og for eventuelle skader som følge af, at godset overgivet til oplagring/pakning uden at ordregiver er fremkommet med de ovennævnte oplysninger.

7.0
 
Betaling
Ved forsinket betaling beregnes der rente med 2% pr. påbegyndt måned.

8.0
 
Tvister
Enhver tvist mellem ordregiver og DTE Nielsen & Løjmar afgøres ved Sø- og Handelsretten
i København, subsidiært ved Retten i Hvidovre under anvendelse af dansk ret.
 
 
Kontakt os

DTE Nielsen & Løjmar
Avedøreholmen 90
2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 20 27
Fax: 36 77 12 67

Hovedmail: nlas@dte.dk
Fakturaer:  invoice-nlas@dte.dk
Åbningstider

Administration
Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00

Terminal
Mandag - Torsdag: 7:00 - 15:00
Fredag: 7:00 - 14:15

Salgsbetingelser
Afdelinger

Avedøreholmen 90
Hovedafdeling
Vareindlevering - Port 3

Avedøreholmen 95
Lagerterminal
Alfa Laval Copenhagen - Port 8